Kontakt


Wynajem autokarów kraj i zagranica
www.atut.com.pl
Rozliczenia i rejestracja VAT przewoźników
www.vat.atut.com.pl
Dostęp do Zielonych Stref w Europie
www.vat.atut.com.pl
Filtry EURO5, EURO6 oraz dokumenty filtrów
euro6.atut.com.pl
P.U.P.T.i O. ATUT Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
NIP 7780110824

wynajem@atut.com.pl
biuro@atut.com.pl
tel. 0048 663115208 od 9.00-18.00
fax 0048 61 8530649 od 11.00-17.00

  Napisz do nas

  Prośba o zawarcie umowy:
  Podanie danych jest niezbędne do wpisania w ewentualną umowę. Dane wykorzystywane są tylko dla potrzeb fakturowania usług i rozliczeń.

  captcha


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego ATUT Sp. z o.o., 60-813 Poznań, Zwierzyniecka 10
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –biuro@atut.com.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania Umowy, Oferty lub zrealizowania usługi wynikającej z zakresu Umowy zawartej między stronami. Podstawą do przetwarzania tych danych jest RODO lub przepisy narodowe krajów UE, z którymi kontaktuje się ATUT w celu zrealizowania Umowy zawartej między stronami,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. kurierzy, urzędy krajów UE,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lub 10 lat, w zależności od rodzaju zamówionej w ATUT usługi,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych (nawet dla firm będących osobami prawnymi) jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy /obsługi gwarancji, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem Umowy.

  Data Processing According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016. (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016) we would like to inform you that:
  1) the administrator of your personal data is Przedsiębiorstwo Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego ATUT Sp. z o.o., 60-813 Poznań, Zwierzyniecka 10
  2) contact with the Data Protection Officer -biuro@atut.com.pl,
  3) Your personal data will be processed in order to prepare an Agreement, Offer or perform a service resulting from the scope of the Agreement concluded between the parties. The basis for processing these data is the GDP or national regulations of EU countries contacted by ATUT in order to implement the Agreement concluded between the parties,
  4) recipients of your personal data will only be entities entitled to obtain personal data based on legal provisions, e.g. couriers, EU offices,
  5) Your personal data will be stored for a period of 6 or 10 years, depending on the type of service ordered in ATUT,
  6) you have the right to request the administrator to access personal data, theirs rectification, deletion or limitation of processing, opposition to
  data processing, data transfer and the right to withdraw consent,
  7) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority,
  8) providing personal data (even for companies that are legal persons) is a statutory requirement / condition for the conclusion of a contract / guarantee service, failure to do so may result in the conclusion of the Agreement.

  ATUT Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem PROVENTIA Finlandia, Diemma Holandia, Emicon Dania w Europie wschodniej oraz 7 wiodących marek europejskich producentów systemów filtrujących spaliny silników Diesla.

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000183362 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł w całości opłacony.

  Tagi:

  wynajem autokarów Poznań, autokary Poznań, autokary turystyczne Poznań, busy w Poznaniu, autokary 50 os,, autokary 20 osobowe, autokary 28 osobowe Poznań, autokary 30 osobowe Poznań, wynajem autokarów turystycznych Poznań, autokary na wycieczki szkolne Poznań, autokary 55 osobowe Poznań, autokary Mercedes, autokary Setra, autokary MAN, minibusy Poznań, mikrobusy Poznań, midibusy Poznań, mikrobusy Sprinter, autokary 60 osobowe Poznań, wynajem autokarów 60 osobowych, wynajem autokarów 50 osobowych, wynajem autokarów 55 osobowych, wynajem autokarów 30 osobowych, wynajem autokarów 28 osobowych, filtry cząstek stałych, filtry euro5, filtry euro6,  nalepki ekologiczne Dania, nalepki ekologiczne Francja, nalepki ekologiczne Austria, nalepki ekologiczne Niemcy, autobusy Poznań, autobusy 20 osobowe, autobusy 30 osobowe, autobusy 40 osobowe, autobusy 50 osobowe, autobusy 55 osobowe, autobusy 60 osobowe, autobusy 65 osobowe, rejestracja i rozliczenia VAT przewoźników osób, rejestracja VAT Chorwacja, rejestracja VAT Słowenia, rejestracja VAT Austria, rejestracja VAT Dania, rejestracja VAT Belgia, rejestracja VAT Holandia, rejestracja VAT Niemcy, rozliczenia VAT przewoźników osób,   autobusy 68 osobowe Poznań

  Total Page Visits: 36995 - Today Page Visits: 12